top of page

OMØ BOLIGFORENING

ADMINISTRATION

BESTYRELSEN

Formand og sekretær:

Ole Odsgård, Hov Agre 8, 4245 Omø - 61 72 52 49 mail: oleodsgaard@me.com
 

Kasserer:

Dorthe Winther - kontingent på konto 6150 1145488
 

Medlem af bestyrelsen:

Preben Mertz, Tonny Thomsen, Henrik Albrechtsen
 

Vicevært:

Tonny Thomsen - eller formanden.

Kontingent: 50,- kr. pr medlem - tegning af medlemskab hos kassereren.

Generalforsamling tirsdag den 21/3 kl. 19.00 i Aktivitetshuset

VEDTÆGTER FOR OMØ BOLIGFORENING

§ 1       Foreningens navn er Omø Boligforening. Foreningens hjemsted er Omø i Slagelse Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver tid fungerende formand.

§ 2       Foreningens formål er at iværksætte og støtte boligaktiviteter, der kan styrke Omø som et levedygtigt samfund i respekt for øens særpræg, kultur og miljø, herunder at bygge, opkøbe, istandsætte, administrere og varetage driften af lejeboliger på Omø.

§ 3       Som medlemmer kan optages enhver person der er fyldt 18 år.

§ 4  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes på Omø een gang årlig i første kvartal. 

              Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på Omø og i Omø Bladet.                       

                      Opslaget skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

                      Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

                                           1. Valg af dirigent

                                           2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år.

                                           3. Regnskabsaflæggelse.

                                                     Budget og fastsættelse af kontingent.

                                           4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen.

                                           5. Eventuelle forslag fra medlemmer.

                                           6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

                                           7. Valg af suppleanter.

                                           8. Valg af revisor(er)

                                           9. Evt.

    Forslag fra medlemmer må for at komme til behandlingen på generalforsamlingen være indgivet senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmod-ning, med begrundet forslag til dagsorden, til bestyrelsen fra mindst 1/4 af medlemmerne, hvorefter bestyrelsen snarest og inden 8 dage indkalder generalforsamlingen med det for den ordinære general-forsamling gældende varsel samt udsender dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling til medlemmer.

§ 5  Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, som leder forhandlingerne og                      afgør sagernes behandlingsmåde. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, med mindre et medlem af de fremmødte medlemmer forud for en afstemning ønsker en anden afstemningsmåde. Stemmeberettigede er alle medlemmer. Stemmer kan afgives ved fuldmagt, dog kan der højst afgives 2 fuldmagtstemmer pr. enkelt medlem.

      Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er repræsenterede. Vedtages ændringsforslaget uden, at denne betingelse er opfyldt, indkalder bestyrelsen snarest og inden 8 dage en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset, hvor mange medlemmer, der er repræsenteret.

    Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretning i foreningens forhandlingsprotokol,                    hvorefter denne underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6                 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. 

Heraf kan højst et medlem samtidig være lejer.

Hvis ingen lejer er valgt til bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig med en repæsentant valgt af og blandt lejerne.

                      De tre medlemmer skal have fast bopæl på Omø.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år. I lige år vælges 2 og i ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

        Desuden vælges to suppleanter, der begge vælges for eet år ad gangen. Desuden vælges to revisorer, der afgår på skift hvert andet år.                     

§ 7    Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, sekretær og en kasserer. Sekretæren fører beslutningsprotokol, der underskrives af alle tilstedeværende efter hvert møde.

              Til den daglige drift opkræves et årligt kontingent ultimo januar.

Bestyrelsen fører en venteliste. Herfor betales pr. år hvad der svarer til kontingentet.

§ 8    Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren indkasserer indtægter og afholder de af bestyrelsen godkendte udgifter. Kassereren fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med god regnskabsskik.

       Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer og godkendes på den ordinære                    generalforsamling.

§ 9     Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden samt et bestyrelsesmedlem, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

       Optagelse af lån samt køb og salg af fast ejendom kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning. Ingen af foreningens medlemmer hæfter personligt for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 10     Vedtagelse af foreningens ophævelse kræver mindst 3/4 af de fremmødte medlemmers stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Ved eventuel ophævelse af foreningen vil dens formue være at overdrage til Omø Beboer- & Grundejerforening.

§ 11  Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 28/4 1999, med senere ændringer vedtaget                    den 21/3 2007, samt 11/4 2007 samt 21/3 2017 og 18/4 2017, og 27/5 2020 samt 17/6 2020.

 

                      Signeret:

                      Carsten M. Larsen  Dorthe Winther         Tonny Thomsen      Preben Mertz    Ole Odsgård

bottom of page