top of page

FUGLENE

Er du fugleinteresseret, så er Omø helt bestemt et besøg værd. Omø har et rigt og varieret fugleliv, som er knyttet til de

lige så varierede biotoper, der findes på Omø.

92019976_2836215019759349_8551716598610657280_n.jpg
95773613_2893874673993383_7066630260430733312_n.jpg
80347435_2613523535361833_3680821203561349120_n.jpg
80977120_2613523388695181_6080619680391757824_n.jpg
95708701_2893874280660089_3792968945758109696_n.jpg

HER SKAL DU KIGGE

Omøs egen amatørornitolog og autoriserede ringmærker Poul Erik Hansen udpeger her nogle af de gode fuglelokaliteter:

 

Omø Sø har året rundt et åbent vandspejl med tangrørsbevoksning og engarealer, der især mod havnen i nord er begtydelige og strækker sig lidt ud langs Revvej og i det vi kalder Maden.

Mosen ligger som et delvist oversvømmet strandengsområde ud mod Omø Fyr i vest - et område på knapt 75 hektar.

Lillemosen: 100 meter fra Mosens nordlige ende i nordøstlig retning ligger Lillemosen, et lille vandhil med relativ stor vanddybde. Hullet er omkranset af pilekrat og har fået sit nuværende udseende ved opgravning af tørv tilbage i 1920'erne. Foruden Lillemosen findes rundt på Omø 4 andre og mindre kær, som alle er bevokset med tagrør og pilekrat.

Langs kysten findes flere steder vigtige biotoper med krat af forskellige træer og småbuske ligesom de høje skrænter mod øst og syd gennem tiderne har haft stor betydning for flere ynglende fuglearter.

Kulturlandskabet med passende variation meller agerland og bymæssig bebyggelse. Kirkehavn og Omø By er begge fortræffelige hjemsteder for mange småfuglearter, ligesom sommerhusområdet i syd er et særdeles fuglerigt område.

Havet er jo som sådan ikke øens biotop, men for fuglekikkere er det spændende at afsøge havet for havfugle. Uanset hvor du befinder dig på Omø, så kan du altid se havet. Om man er fugleinteresseret eller ej, fornemmer man hurtigt, at sundet, bæltet og Smålandsfarvandet er, der giver Omø sin sjæl.

GALLERI

DEM KAN DU SE 

Herunder nævnes nogle af de fugle, du kan se på Omø, bl.a. i Mosen:

I træktiden holder store flokke af andefugle og vadefugle til i mosen, hvis der en høj vandstand. Rørhøgen fouragerer i hele juli måned, og senere er der rig mulighed for at se alle de forskellige rovfugle, som passerer Omø på deres vej mod syd.

Rørdrum

Man skal være meget heldig for at få rørdrummen at se, når den gulbrune fugl flyver hen over rørskoven, men er rørdrummen svær at få at se, er der rig lejlighed til at høre rørdrummen. I marts og april kan man høre rørdrummens stemme, der lyder, som når man puster i en tom flaske. Lyden kan høres op til en kilometer væk. Rørdrummen høres bedst tidligt om morgenen eller i skumringen, men stemmen kan også høres om dagen og hele natten.

Gråstrubet Lappedykker

Den gråstrubede lappedykker kræver lavvandede søer, hvor den lever af vandinsekter og småfisk. En del af føden hentes på havet, så der er mulighed for at se fuglen, når den flyver mellem mosen og havet. I forårstiden er den gråstrubede lappedykker, som har et smukt rødt bryst nem at få at se, når den svømmer rundt i de lavvandede søer. Dens stemme er også let at kende. Dens latinske navn betyder ”den med grisehylet”, og det er let at høre gennem hele forårstiden.

Viben

Viben yngler ret talrigt i mosen, og man kan glæde sig over at se viberne tumle rundt i luften over mosen i forårstiden, og om efteråret holder der ofte store flokke af viber til i mosen, som er et vigtigt fourageringssted for vadefugle og ænder.

Rødben

Rødben yngler næsten lige så talrigt, som viben i Omø mose, men dens gråbrune dragt gør den mindre iøjnefaldende. Men dens omsorg for ungerne får den til at advare allerede på lang afstand, så ungerne kan nå at skjule sig i græsset. Ofte ser man rødbenet stå på en hegnspæl, hvor man kan se dens røde ben.

Grågåsen

Grågåsen er mosens største ynglefugl. Grågåsen indvandrede som ynglefugl til mosen i 1970-erne, og nu findes der en pæn bestand af grågæs. Tidligere trak grågæssene til Spanien om vinteren, men nu overvintrer mange grågæs i Danmark. Foruden mosens ynglefugle kan man se flokke af ikke ynglende grågæs i mosen eller på de nærliggende marker. Sidst på sommeren kan man se flokke af grågæs på flere hundrede.

Skeanden

Skeanden er en talrig ynglefugl i Omø mose. Om foråret ses hannerne flyve rundt i småflokke og jage hunnerne. Med den farvestrålende dragt og det store skeformede næb er skeanden let at kende fra de andre ænder.

Knarand

Knaranden er en nyindvandret ynglefugl, som let bliver overset, fordi den ligner gråanden meget, men knaranden kendes på det hvide vingespejl. April er den måned, hvor knaranden og de øvrige ænder er lettest at få øje på. På det tidspunkt er vegetationen ikke så høj, og andrikkerne flyver meget rundt i deres jagt på at finde en hun.

I september, når rovfugletrækket går i gang, kommer musvåger, glenter, spurvehøge, hvepsevåger og fiskeørne i hobetal, ligesom vi i 2012 havde besøg af den berømt skrigeorn Tönn, og i april flyver tranerne over Omø på vej mod Sverige. Af og til passerer en havnørn eller to også over Omø, men her skal man være kvik, for det tager blot en havørn 4 sekunder at passere forbi Omø. 

bottom of page